"Världens bästa spelsajt"

About ATG
For over 45 years, ATG has worked in the service of equestrian sports, where our entire surplus has gone back to our owners, the Swedish trotting and galloping sports - we intend to continue with that. In the new gaming market, ATG will continue to be the horse industry's engine and work for a gaming industry that feels better tomorrow than today.
 
Gambling responsibility is, and remains, our most important sustainability issue. Our customer promise is to offer our customers exciting gaming experiences in a neat and smooth way. Today we are close to 450 people working at ATG and we need more. In addition to an inspiring and engaging work environment, we offer a full-time company trainer, our own modern gym with the opportunity to train during the working day, and flexible working hours.
Background: In my role as a Product Design Manager at ATG, I have been deeply immersed in the dynamic world of design and its application within the organization. ATG's environment presented a unique blend of opportunities and challenges that demanded a holistic approach to transformation. The organization's structure was characterized by complexity, with multiple layers of leadership and a diverse range of stakeholders. The design maturity within the organization was relatively low, and there was a lack of clear objectives and streamlined processes. Additionally, issues like budget constraints, leadership ambiguity, and low team morale were prevalent, creating an environment ripe for transformation.
Challenge: Undoubtedly, one of the most significant challenges I encountered was steering a design team through a period of turbulence and uncertainty. The sluggish decision-making process, organizational restructuring, and absence of cohesive leadership had led to a sense of disarray. The team's motivation was affected, leading to low morale and a decline in productivity. Furthermore, the lack of synchronization across various channels and teams, along with an absence of clear priorities and deadlines, compounded the challenges. It was evident that a strategic and comprehensive approach was needed to address these multifaceted issues and lead the team towards a more cohesive and impactful future.
Solution: In the face of these challenges, I undertook a multifaceted approach that revolved around Change Leadership through Design. I recognized the need to instill clarity, structure, and a sense of purpose within the team. To achieve this, I began by creating a strong design culture that emphasized collaboration, innovation, and a shared sense of purpose. Clear communication channels were established to bridge gaps and ensure that everyone was aligned and well-informed.
One of the key solutions was to develop a comprehensive strategy that encompassed short-term improvements and long-term transformation. I encouraged the team to embrace a design-driven mindset and provided them with the tools and methodologies to do so. By focusing on team building, skill development, and creating platforms for open dialogue, I nurtured an environment of growth and empowerment.
To address the challenges related to leadership ambiguity and synchronization, I facilitated workshops and training sessions that equipped the team with a common language and understanding. This played a crucial role in creating a cohesive and unified team that could work towards common goals. Additionally, I introduced clear priorities, set deadlines, and established an atmosphere of accountability to drive performance and motivation.
In summary, my approach involved a blend of strategic planning, open communication, skill development, and a strong emphasis on design-driven methodologies. By actively addressing each challenge head-on, I successfully transformed a once-fragmented team into a cohesive and motivated unit that embraced change and delivered impactful results. The journey, while challenging, has been marked by measurable progress, increased collaboration, and a stronger sense of purpose within the organization.
Client: ATG
Roll: Product Design Manager
Where: Sweden
Year: 2022
Category: Management

Tags: Logo, Brand, Art Direction

---

"Förändringsledning genom design. Vara en spindel i nätet på ATG."
Kortfattat skulle jag säga att mitt uppdrag på ATG  är förändringsledning genom designprocesser. Att få det roligt och skapa en trygghet genom en förändringsresa, skapa struktur och en tydlig väg framåt. I mitt uppdrag använder jag design metodik för att leda och inspirera kollegor att våga det där lilla extra, samt få andra att se möjligheter och våga.
Något att alltid kolla av under resan är:
Är alla med på båten? Vet alla vart vi ska? Vet alla vad de ska göra och hur? Har alla fattat? Har de de verktyg de behöver? Är det meningsfullt arbete för individen? Kör vi i rätt riktning? Vet alla fortfarande alla vart vi ska?
Just nu arbetar jag som Product Design Manager på ATG. Där har jag personalansvar och leder 11 product designers samt LIA och praktikanter. Jag är även med i den Digitala Ledningsgruppen på ATG. Detta innebär att jag fokuserar på allt från team building, rådgivning, vilka metoder och processer vi ska använda till kvalitetssäkring av leveranserna m.m. Det är ett helhetsgrepp om den digitala design delen i samtliga kanaler. Allt från skärmar i butik till app.
Jag tycker vi har hittat ett passande uppdrag som passar mina management skills. Något att tänka på är att min styrka ligger i koncept, visuell design och kreativa processer (till nästa uppdrag).
Mina arbetsuppgifter är bland annat:
Rekrytering, personalansvar, medarbetarsamtal, sätta löner, administrativa uppgifter, budgetansvar, se behov i organisationen, skapa en ökad förståelse för design processerna och värdet det ger för verksamheten, inspirera och leda designers och teamen, planera och strukturera, sätta strategier för ATG Digital och design teamen som följer verksamhetens mål m.m. Hitta lösningar som passar kundens mognads grad, men ändå utmanar kunden och teamet att ta nästa steg. Att se lösningar och göra det på ett design drivet och roligt, kreativt sätt. Jag arbetar både med att hitta kortsiktiga lösningar som får oss framåt och långsiktiga lösningar som ger värde för framtiden.
Detta betyder rådgivningen inom fleratal olika expertiser och områden. Då kompetenserna sträcker sig från UX research, UX design, Product Design, Visuell design, UI design till vad är ett digitalt varumärke. Detta innebär användandet av en rad metoder, processer, sätter struktur, motiverar och engagerar. Jag använder mycket tid att arbeta in en djupare förståelse i organisationen för design och design processerna.  Ge feedback och göra utvecklingsplaner för de anställda. Arbeta mot verksamhetens mål. Utbilda teamet och kunden i relevanta metodiker. Göra en grundig research för att förstå utmaningar, företaget komplexitet, målgrupper och behov. Så man kan möta behoven, skapa värde för både design, verksamhet och användarna.
Utmaningar i projektet:
Jag har mött på en hel del utmaningar under mitt uppdrag som jag tycker att jag klara hantera bra. I vissa fall har jag bollat med personer på Nameless och nyckelpersoner på ATG som bättre känner till bakgrund och historiken till varför saker är som de är. Detta har varit till stor hjälp. Jag har kommit in på en turbulent period för ATG Product Designers och jag arbetar med att vända trenden. Det har varit extra viktigt att stå stabilt och vara en trygghet för personalen.
Här är en lista på några av de utmaningar som varit:
☉ En trög organisation med många led. Det är lång till beslut och många involverade. Detta har bla lett till att vi missat en anställning för vi var för tröga på bollen.
☉ Liten budget som ska göra stora under
☉ Omorganisation
☉ Låg mognadsgrad för design i organisationen
☉  Ostrukturerat och otydliga (obefintliga) mål
☉  Otydligt ledarskap i leveransteamen. POs som inte "bestämmer"
☉  Omogna beställare 
☉  Inga prioriteringar och deadlines
☉  Låg motivation hos design teamet
☉  Sjukskrivningar
☉  Uppsägningar som är ett resultat från föregående period utan ledare
☉  Löner som inte är marknadsmässiga
☉  Ingen synk mellan de olika kanalerna och teamen
☉  Dubbelarbete
☉  Missnöje i befintligt arbetssätt
Detta är alla delar jag har tagit tag i och arbetar att vända den negativa trenden. Jag tycker det har varit roligt och vi börjar se resultat at insatsen.
Detta har resulterat att jag skapat en starkare designkultur ute hos ATG, som bidrar till sammanhållning, ökad motivation och ett bättre resultat.
Det har varit en rolig resa där vi samlat teamet, fått ett ökat sammarbeta och vi synkar bättre mellan kanalerna. De tar egna insiativ och vi har kommit långt och lyckats bra utifrån de förutsättningar vi har.
Vi är nu inne i fas 2 som är att  titta på arbetsmetoder och processer, sätta nya mål, en insats som kräver ett engagerat och enhetligt team. När man ska genom förändring så har det varit viktigt att samla teamet till en stark trupp med ett tydligt mål innan vi går in i den mer turbulenta fasen att förändra i en trögrörlig organisation. Individerna behöver stå starka och veta vart vi ska, för det kommer "blåsa" lite. Receptet bakom framgången är tydlighet, kommunikation, repetition, se och lyssna på individerna, vara närvarande, komma med lösningar på deras problem. Skapa struktur och forum/mötesplatser där man kan prata om kompetens och utvecklas, och alla dela med sig av sina erfarenheter. Få andra att skina i sina expertiser.
"Jag delar med mig av mina erfarenheter så jag får andra att växa och bli tryggare inom sina områden"
Jag har en fot i de digitala teamen som är casino, TV, Sportsbook, app olika produkter och ATG.se
Sammanfattningsvis så tycker jag att det har gått bra med uppdraget och leveranserna. Att jag hanterar situationen och kan komma med bra rådgivning baserat på förväntningarna och där organisationen står.

-

K N O W - H O W
Baserat på beskrivningen över känner jag att jag vet hur jag ska angripa problemen och möjligheterna som förväntas av mig i mitt uppdrag.  Jag använder mig av de kunskaper jag har och skaffar mig nya metoder och verktyg efter behov. Jag tar gärna till mig nya kunskaper och har enkelt att förstå hur saker hänger ihop. Vilket underlättar framfarten i uppdrag och leveranser. Jag känner mig trygg i det jag gör så jag vågar stå på mig och göra det jag tror passar bäst, men är ändå lyhörd för förbättringar. 
Under uppdraget så passar jag på att paketera det som kan återanvändas, allt från workshops, kompetens matriser till målkartor. Så vi kan använda det igen till andra kunder och dela med till kollegorna på Nameless.

--

C O M P E T E N C E
"Jag lär mig nya saker helatiden"
Kompetens kan vara så mycket här kommer lite tankar om hur jag arbetar med min kompetens för att använda den på ett bra sätt. Min kompetens har kommit till stornytta och vi använder de verktyg jag har och kan. Samt teamet finner en trygghet att jag kan komma med rekommendationer om arbetssätt allt från research verktyg till design system. Jag känner mig trygg i metoderna jag använder och har även skaffat mig nya.
Jag är ganska medveten om mina styrkor och briseter och det jag behöver arbeta på.  Det mesta i mitt yrka gör jag per automatik. När jag möter på något som jag inte sett för så tar jag reda på hur jag ska angripa problemet och skaffar mig de kunskaper jag behöver. Jag är van att kavla upp armarna när det behövs.
Det finns ju flera typer av kompetens som affärs och yrkeskompetens den känner jag mig trygg på och är alltid villig att lära mig mer. Min sociala kompetens är ganska hög och jag har enkelt att förmedla min kompetens/ budskap till andra och få med mig gruppen i rätt riktning. Min sociala kompetens använder jag ofta för att få med mig människor och för att lyssna in och förstå utmaningarna.
"Jag brukar säga det är som att valla katter. Jag är bra på att valla katter :)"
☉ Jag känner att min kompetens passar bra med mitt ansvar och uppdrag.
☉ Jag är bra på att lösa problem och sätta idéer till handling
☉ Att kunna använda och förstå relevanta metoder och processer
☉ Jag har ett kritsikt och ansvarsfullt förhållningssätt
☉ Jag är pedagogisk när jag ska lära ut nya saker så att alla hänger med
☉ Har en förståelse för vad som krävs och när
☉ Inom min personlig kompetens är jag modig som person och tar ansvar är flexibel i mitt arbete.
☉ Jag har både en kreativ och strategisk förmåga sätta mål, se heleter och sätta processer.
☉ Skapat en kunskap och förståelse för organisationen och dess behov. Satt det i ett sammanhang och försöker agera på det. ☉ ☉ Förhandlar så vi får ett bra resultat.
☉ Tar hänsyn och är respektfull

--

PRACTISES
Just nu bidrar jag utöver mitt uppdrag med följande insiativ:
☉ Impact mapping (även kallat Effektkartläggning) utbildning och erbjudande - Detta kan vi erbjuda kunder samt vara en kompetensutveckling och ett verktyg för medarbetare att använda ute i sina uppdrag. En Impact map ger tydliga mätbara mål, där lär man känna målgrupperna och har tydliga prioriteringar och arbetar mot verksamhetens mål. Ett styr dokument.
☉ Tillgänglighetsgranskning och utbildning: Startat insiativ för att erbjuda en granskning för tillgänglighet. Även kurs till våra designer vad betyder tillgänglighet ur ett design perspektiv.
☉ Leder Kvalitetssäkringsarbetet, vad är kvalitet på Nameless och ARC. Hur kan vi erbjuda och höja vår nivå på leveranser. m.m.
Sammarbeta med brand reserarch.
Metoder och processer. se till att teamen arbetar mot verksamshetsmålen. 
or ATG, employees are our most important asset. Our ambition is to be one of Sweden's most attractive employers. We work actively with our corporate culture and values ​​in an inspiring and engaging work environment. We believe in sustainable and healthy employees and have a full-time Health Coach, our own modern gym with the opportunity to train during the working day. We have a flexible workplace and cloud-based work tools that enable better collaboration at distance and between departments.

Product Design Manager
Are you looking for a role as within Product Design Manager in a large company that is at the forefront of the gaming industry? Take the chance and send in your application today!
Here you get the opportunity to work with product design with some of Sweden's largest and most used products, towards the goal of creating the world's best user experience. In the role of Product Design Manager, you have the ultimate ownership of product design and lead the work within the team. You work primarily strategically to improve how ATG works with product design and insight-driven product development. You are a strong ambassador for a customer and insight-centered approach and focus on promoting collaboration between different parts of the organization. You will be a key player in defining the company's future products.
You have budget and personnel responsibilities and will set up strategies and goals for the team, coach employees and collaborate with other parts of the company. You work closely with the Head of Digital and other employees in the digital management team.
As a leader, you create results through others. You develop, clarify and collaborate on ATG's goals together with your employees and create conditions for their further development. To be successful in this role, you must have a great ability to build teams by enthusing and coaching other people. We are looking for you who have a lot of drive and the ability to be goal-oriented and take great ownership. Clear communication, sensitivity and an interest in other people are important parameters for us and we value a down-to-earth and unpretentious leadership.
About me - recruiting manager Mikael Kudrén, Head of Digital
I have a strong interest in all parts of our digital business: technology, product development, sales and not least the user experience. As a leader, I focus on building groups where community, transparency, passion, curiosity and humor are key words. It should be fun to go to work on Mondays, and you should feel that you have learned something new every week.
Other:
The position is full-time and starts from our office at Solvalla. ATG has a continued flexible workplace where, depending on the role, you have the opportunity to combine homework with work from the office. We apply a six-month probationary period for all positions.
We work with ongoing selection in the recruitment and process applications continuously after the application date, so do not wait with your application. We do not accept applications via email but ask you to apply via our recruitment portal.


--

För ATG är medarbetarna vår allra viktigaste tillgång. Vår ambition är att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår företagskultur och värdegrund i en inspirerande och engagerande arbetsmiljö. Vi tror på hållbara och friska medarbetare och har en heltidsanställd Hälsocoach, eget modernt gym med möjlighet att träna under arbetsdagen. Vi har flexibel arbetsplats och molnbaserade arbetsverktyg som möjliggör bättre samarbete på distans och mellan avdelningar.

Manager Product Design

Är du på jakt efter en roll som inom Manager Product Design i ett stort bolag som ligger i framkant i spelbranschen? Ta chansen och skicka in din ansökan redan idag!

Här får du möjlighet att arbeta med produktdesign med några av Sveriges största och mest använda produkter, mot målet att skapa världens bästa användarupplevelse. I rollen som Product Design Manager har du det yttersta ägarskapet för produktdesign och leder arbetet inom teamet. Du arbetar främst strategiskt med att förbättra hur ATG arbetar med produktdesign och insiktsdriven produktutveckling. Du är en stark ambassadör för ett kund- och insiktscentrerat arbetssätt och fokuserar på att främja samarbete mellan olika delar av organisationen. Du blir en nyckelspelare i att definiera företagets framtida produkter. 
Du har budget- och personalansvar och kommer sätta upp strategier och mål för teamet, coacha medarbetare samt samarbeta med övriga delar av företaget. Du arbetar nära Head of Digital och övriga medarbetare i den digitala ledningsgruppen.

Som ledare skapar du resultat genom andra. Du tar fram, klargör och samverkar ATG:s mål tillsammans med dina medarbetare samt skapar förutsättningar för deras vidare utveckling. För att vara framgångsrik i denna roll ska du ha stor förmåga att bygga team genom att entusiasmera och coacha andra människor. Vi söker efter dig som har mycket driv och förmågan att vara målstyrd och ta stort ägarskap. Tydlig kommunikation, lyhördhet och ett intresse för andra människor är viktiga parametrar för oss och vi värdesätter ett jordnära och prestigelöst ledarskap.

Om mig - rekryterande chef Mikael Kudrén, Head of Digital
Jag har ett starkt intresse för alla delar av vår digitala verksamhet: teknik, produktutveckling, försäljning och inte minst användarupplevelse. Som ledare fokuserar jag på att bygga grupper där gemenskap, transparens, passion, nyfikenhet och humor är nyckelord. Det ska vara roligt att gå till jobbet på måndagarna, och man ska känna att man har lärt sig någonting nytt varje vecka.

Övrigt:
Tjänsten är på heltid och utgår från vårt kontor vid Solvalla. ATG har en fortsatt flexibel arbetsplats där du beroende på roll har möjlighet att kombinera hemarbete med arbete från kontoret. Vi tillämpar sex månaders provanställning för alla tjänster. 
Vi jobbar med löpande urval i rekryteringen och behandlar ansökningar löpande efter ansökningsdatum, vänta därför inte med din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl utan ber dig att söka via vår rekryteringsportal.

Om ATG
I över 45 år har ATG verkat i hästsportens tjänst, där hela vårt överskott gått tillbaka till våra ägare, den svenska trav- och galoppsporten – det tänker vi fortsätta med. På den nya spelmarknaden ska ATG fortsatt vara hästnäringens motor och verka för en spelbransch som mår bättre imorgon än idag.
Spelansvaret är, och förblir, vår absolut viktigaste hållbarhetsfråga. Vårt kundlöfte är att erbjuda våra kunder spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt. I dag är vi närmare 450 personer som arbetar på ATG och vi behöver bli fler. Förutom en inspirerande och engagerande arbetsmiljö erbjuder vi en heltidsanställd företagstränare, eget modernt gym med möjlighet att träna under arbetsdagen, och flexibla arbetstider.

​​​​​​​
Back to Top